Inglaterra, Turismo Inglaterra, Turismo Reino Unido, Europa